Дистанційне навчання

 
 
                       
 
При дистанційному навчанні важливим аспектом є спілкування між учасниками навчального процесу, обов'язкові консультації викладача.
При дистанційному навчанні спілкування між учнем і викладачем відбувається віддалено, за допомогою засобів телекомунікацій. У практиці застосування дистанційного навчання використовуються методики дистанційного навчання - методика синхронного дистанційного навчання та методика асинхронного дистанційного навчання.

Методика синхронного дистанційного навчання передбачає спілкування учня та викладача в режимі реального часу - on-line спілкування.

Методика асинхронного дистанційного навчання застосовується, коли неможливо спілкування між викладачем і учням в реальному часі - так зване off-line спілкування.

З розвитком дистанційного навчання, коли спілкування між учнем і викладачем відбувається не обличчям до обличчя в навчальній аудиторії, а переважно за комп'ютерним терміналом на різних кінцях мережевого кабелю, про синхронних і асинхронних методиках дистанційного навчання заговорили з точки зору застосування тих чи інших методик для підвищення ефективності навчання та навченості. При цьому різні методики навчання припускають різну навантаження на кожного з учасників навчального процесу дистанційного навчання.

Так, синхронна методика дистанційного навчання передбачає активну взаємодію викладача і учня і, таким чином, велике навантаження і на учня, і на викладача (тьютора). Викладач виступає свого роду «тягачем», вовлекающего і «тягне» за собою своїх учнів.

При асинхронної методикою дистанційного навчання більше відповідальності за проходження навчання покладається на учня. Тут на перший план висувається самонавчання, індивідуальний темп навчання, регулювання цього темпу навчання. Викладач (тьютор) при асинхронної методикою дистанційного навчання виступає консультантом, але в меншому ступені, ніж при синхронній методикою дистанційного навчання.

Останнім часом більшість фахівців прийшли до висновку, що найбільшої ефективності при дистанційному навчанні можна досягти при використанні змішаних методик дистанційного навчання. Існує термін змішане дистанційне навчання, який передбачає, що програма навчання будується як з елементів синхронної методики дистанційного навчання, так і з елементів асинхронної методики дистанційного навчання.

 

                      

С развитием дистанционного обучения, когда общение между учащимся и преподавателем происходит не лицом к лицу в учебной аудитории, а преимущественно за компьютерным терминалом на разных концах сетевого кабеля, о синхронных и асинхронных методиках дистанционного обучения заговорили с точки зрения применимости тех или иных методик для повышения эффективности обучения и обучаемости. При этом разные методики обучения предполагают различную нагрузку на каждого из участников учебного процесса дистанционного обучения

Так, синхронная методика дистанционного обучения предполагает активное взаимодействие преподавателя и учащегося и, таким образом, большую нагрузку и на учащегося, и на преподавателя (тьютора). Преподаватель выступает своего рода «тягачом», вовлекающего и «тянущего» за собой своих учащихся.

При асинхронной методике дистанционного обучения больше ответственности за прохождение обучения возлагается на учащегося. Здесь на первый план выдвигается самообучение, индивидуальный темп обучения, регулирование этого темпа обучения. Преподаватель (тьютор) при асинхронной методике дистанционного обучения выступает консультантом, но в меньшей степени, чем при синхронной методике дистанционного обучения.

В последнее время большинство специалистов пришли к выводу, что наибольшей эффективности при дистанционном обучении можно достичь при использовании смешанных методик дистанционного обучения. Существует термин смешанное дистанционное обучение, который подразумевает, что программа обучения строится как из элементов синхронной методики дистанционного обучения, так и из элементов асинхронной методики дистанционного обучения.